คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพล บงกชมาศ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร
ผู้แทนจาก : ผู้รับใบอนุญาต
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ ปฐมกาญจนา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ศาสนาจารย์ชัชวาล ธรรมอยู่
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ครูศาสนาโยฮัน ดำรงพนาวัลย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวันเพ็ญ สอนมี
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางนภาลักษณ์ เทระวงษณา
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : ครูศาสนาดวงฤดี บุษกรเรืองรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : รักษาการผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา