โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
444 หมู่ 5   ตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
เบอร์โทรศัพท์ 034688005
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศักดิ์ เสดวงชัย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร
ตัวแทนจาก : ผู้รับใบอนุญาต
เบอร์โทร : 0898379151
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิชัย รัตนบรรพตศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้จัดการ
เบอร์โทร : 0822921157
อีเมล์ : pacris2@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชวาล ธรรมอยู่
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประณต บุษกรเรื่องรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมพันธ์ พิทักษ์ภูผา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศาล มหชวโรจน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภะ ยอดอานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย เสดวงชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :