กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจิระพันธ์ เสดวงชัย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรินพร เสดวงชัย
ครู

นางสาวญาดา นุ่มวัฒนะ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุธิตา เจริญหงษ์ษา
ครู