มัธยมศึกษา

นางดวงแข ภุมรินทร์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายเลอมาน ธรรมอยู่
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางวันเพ็ญ สอนมี
ครู
หัวหน้ามัธยมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายวรินทร สังขละบุตร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2