กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเลอมาน ธรรมอยู่
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธรรมเนียม มะโนรัตน์
ครู