กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวรินทร สังขละบุตร
ครู

นายเกรียงศักดิ์ ศิริเจริญสวัสดิ์
ครู

นายชาติชาย อัคนียาน
ครู

นายสุเทพ มณีมงคลกาญจน์
ครู