กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางดวงแข ภุมรินทร์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสมคนึง ภุมรินทร์
ครู