ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา

นายศุภะ ยอดอานนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าประถมศึกษา

นางวันเพ็ญ สอนมี
ครูผู้สอน

นางนพวรรณ วันเพ็ญ
ครูผู้สอน

วัชรี ศิริวัฒนพิเชษฐ์
ครูผู้สอน

นายคมกริช เทระวงษณา
ครูผู้สอน

นายสัมพันธ์ พิทักษ์ภูผา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

นายธรรมเนียม มะโนรัตน์