ประถมศึกษา

นางสาวจันทกานติ์ เจริญศรีมติวงศ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางนิลเนตร สิงห์แก้ว
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวรัตน์วนา สาเล็ก
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวรินพร เสดวงชัย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายสุเทพ มณีมงคลกาญจน์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพรพิมล เสนาไทย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0985251926

นางสาวสมคนึง ภุมรินทร์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาววรรนิษา จิระปฐมพงศ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายเกรียงศักดิ์ ศิริเจริญสวัสดิ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุภาพร หงส์สุขสวัสดิ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาว สุธิตา เจริญหงษ์ษา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวปรียาภรณ์ พิบูลลักษณ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางธัญญา รัตนบรรพตศรี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2