ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา

นายศุภะ ยอดอานนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าประถมศึกษา

นางวันเพ็ญ สอนมี
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางนพวรรณ วันเพ็ญ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

วัชรี ศิริวัฒนพิเชษฐ์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายคมกริช เทระวงษณา
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายสัมพันธ์ พิทักษ์ภูผา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายธรรมเนียม มะโนรัตน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2