วิชาการ

นางสาวน้ำค้าง คงชู
หัวหน้าวิชาการ

นางวันเพ็ญ สอนมี
วิชาการช่วงชั้นที่ 3

นางสาวอำภาพร บนผาแดง
วิชาการช่วงชั้นที่ 1

นางสาววัชรีพร นิลเพ็ง
วิชาการช่วงชั้นที่ 2

นางสาวนารดา ธรรมอยู่
วิชาการปฐมวัย