กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปรียาภรณ์ พิบูลลักษณ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสโรชา ดำรงพนาวัลย์
ครู

นางสาววรรนิษา จิระปฐมพงศ์
ครู

นางสาวพรพิมล เสนาไทย
ครู