กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววัชรีพร นิลเพ็ง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอำภาพร บนผาแดง
ครู

นางสาวน้ำค้าง คงชู
ครู