ปฐมวัย

นางสาวสิริพร ไชยะจำรูญสิริ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางเรณู เสดวงชัย
ครู
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวนารดา ธรรมอยู่
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางอรุณี ธรรมอยู่
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวรุ้งทิพย์ สังข์บุรี
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2