ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางอรุณี ธรรมอยู่

หัวหน้าปฐมวัย

นางเรณู เสดวงชัย

นางสาวสิริพร จอริ

นางสาวรุ้งทิพย์ แสนสำราญทองผา