ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางเรณู เสดวงชัย
ครู
หัวหน้าปฐมวัย

นางอรุณี ธรรมอยู่
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวสิริพร ไชยะจำรูญสิริ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวรุ้งทิพย์ แสนสำราญทองผา

นางสาวนารดา ธรรมอยู่
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2