โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
444 หมู่ 5   ตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
เบอร์โทรศัพท์ 034688005
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางอรุณี ธรรมอยู่

หัวหน้าปฐมวัย

นางเรณู เสดวงชัย

นางสาวสิริพร จอริ

นางสาวรุ้งทิพย์ แสนสำราญทองผา