คณะผู้บริหาร

ครูศาสนาดวงฤดี บุษกรเรืองรัตน์
รักษาการผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา

นางสาวน้ำค้าง คงชู
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร : 0989691391

นายธรรมเนียม มะโนรัตน์
อนุศาสก