โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
444 หมู่ 5   ตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
เบอร์โทรศัพท์ 034688005
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวธัญญา ธรรมอยู่
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 0861711799
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2550 ปริญญาตรี/บัญชีบัณฑิต ม.พายัพ /บัญชี
2553 ป.บัณฑิต/ มหาวิทยายาชภัฎกาญจนบุรี/ศึกษาศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2551 ถึงปัจุบัน โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา เจ้าหน้าบัญชี
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล