ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพิพัฒน์ ไชยสุรินทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่-ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2508-2512
ชื่อ-นามสกุล : นายถนอม บุญทา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่-ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2512-2516
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ แซ่เฮง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2517
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชม ธรรมอยู่
ตำแหน่ง : รักษาการผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2517
ชื่อ-นามสกุล : นางไมตรี พรราชา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่-ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2518
ชื่อ-นามสกุล : นายนรินทร์ ศรีทันดร
ตำแหน่ง : รักษาการผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2519 (พ.ค.-ส.ค.)
ชื่อ-นามสกุล : นายวินิช คชเดช
ตำแหน่ง : รักษาการครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2519
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ มิชัยยา
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.. 2519-2550
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระศักดิ์ จิตตวัฒา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2519 - 2555
เบอร์โทรศัพท์ : 08-60332025
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิชัย รัตนบรรพตศรี
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2551-2563
เบอร์โทรศัพท์ : 08-22921157
อีเมล์ : [email protected]
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภะ ยอดอานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555 - 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงฤดี บุษกรเรืองรัตน์
ตำแหน่ง : รักษาการผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-ปัจจุบัน