โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
444 หมู่ 5   ตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
เบอร์โทรศัพท์ 034688005
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
             โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไทยที่รากแห่งความเป็นชนชาติไทย ซึ่งได้จัดโครงการพิเศษคือโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
4.1 ประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยเดิมประยุกต์ร่วมสมัยของนักเรียนเป็นทีม
4.2 ส่งเสริมนักเรียนและครูให้เกิดความรักและสืบสานวัฒนธรรมไทยด้านเพลงไทยและเครื่องแต่งกายอย่างเต็มศักยภาพ
4.3 นักเรียนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามวิถีชีวิตแบบไทยๆ เมตตาปรานีและเอื้ออาทรต่อกัน
4.4 เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวาระครบรอบพระชนมายุ 84 พรรษา
4.5 คัดเลือกนักเรียนเป็นนักร้องประสานเสียงพัฒนาอัตลักษณ์ของโรงเรียน
 
ผลการดำเนินการ

 

 
การแสดงพิเศษ เปิดโครงการด้วย มณีจันทร์กับคุณหลวง
 
ทีมที่ 1
 

  

ตัวเเทนนักเรียนอ่านข้อพระคัมภีร์
อ.ธรรมเนียม มะโนรัตน์ แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้า
ผอ.วีระศักดิ์ จิตตวัฒนา อธิษฐานขอพระพรจากพระเจ้า
ทีมที่ 1
ทีมที่ 2
ทีมที่ 3
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2554,12:09   อ่าน 2402 ครั้ง