การก่อสร้างอาคารเรียน
การก่อสร้างอาคารเรียน
ด้วยโรงเรียนสหคริสเตียนศึกษามีความตั้งใจจะพัฒนาอาคารเรียนของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานรองรับ
จำนวนนักเรียนที่มากขึ้น จะสร้างอาคารเรียน ขนาด3 ชั้น 12 ห้องเรียน
ท่านสามารถให้การสนับสนุนโดย โอนเงินเข้าบัญชี ก่อสร้างโรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา