การวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผล
การวิเคราะห์ข้อสอบ
ทดสอบใช้ B-index ท่านสามารถดูคู่มือจากเอกสารที่ได้แนบไว้นี้
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
การประกันคุณภาพภายใน


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
444 ม.5 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240

***อ่านมากรู้มาก อ่านน้อยรู้น้อย ไม่อ่านไม่รู้เลย***


แนะนำผลงานและประวัติ

ใบความรู้

ใบงาน

เฉลยใบงาน

Home

ขอต้อนรับนักเรียนและผู้สนใจทุกคน

เว็บไซต์ที่นักเรียนกำลังเข้าเยี่ยมชมอยู่ในขณะนี้ เป็นเว็บไซต์ที่ มุ่งให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับนิทานร้อยกรอง การแต่งกลอน การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ และการสนทนาภาษาอังกฤษ ที่ผู้สอนได้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกในการเรียนรู้ในระบบอินเทอร์เน็ต นักเรียนสามารถเลือกสาระเพื่ออ่านได้ตามอัธยาศัย และตรวจสอบการทดสอบได้ด้วยตนเองอีกด้วย จึงคิดว่าน่าจะสะดวกสำหรับนักเรียน
ขอให้ใช้เวลาว่างในการศึกษาและทดสอบสาระวิชานี้ด้วยตนเองตามโอกาสอันควรต่อไป
     ศุภะ ยอดอานนท์
     13 ตุลาคม 2555

 

Name: supah yodanont

E-mail: [email protected]

คำแนะนำ/เสนอแนะ/ติชม: (เพื่อการปรับปรุงเว็บไซท์ครั้งต่อไป)

Send comments to [email protected]
Send comments to [email protected]
Copyright © 2012
Revised:October 2012