หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา โดยเปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการได้แก่
1. หลักสูตรอนุบาล
2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
หลักสูตรอนุบาล
หลักสูตรประถมศึกษา