เพลงโรงเรียน
เนื้อเพลงโรงเรียน
            เนื้อเพลง ประจำโรงเรียน สหคริสเตียนศึกษา”   
                                                                          (ศุภะ  ยอดอานนท์/2529)
 

                   สหคริสเตียนศึกษา                นามนี้หนาสถานศึกษายิ่งใหญ่

          ธงน้ำเงินขาว สกาวผ่องอำไพ             แสงเงินยวงสุกใส จุดรวมใจเราทุกคน

                   ยึดถือความรักยิ่งใหญ่             ความเข้าใจ สุขฤทัยมีค่ายิ่งล้น

          ทางดีช่วยก่อ ทางไหนท้อช่วยพ้น        ช่วยสร้างชาติสร้างชน ให้หลุดพ้นจากอวิชชา

                   เพราะพระคุณพระเจ้า              เราจึงเข้าใจกัน

          เพราะความรักอันคงมั่น                     ผูกจิตสัมพันธ์ จึงร่วมใจกัน สร้างชาติพัฒนา

                   สหคริสเตียนศึกษา                 ในวิญญาณ์มีค่ายิ่งกว่าสิ่งใด

          แสงแห่งความรู้ เชิดชูธรรมนำใจ           ถือปรัชญายิ่งใหญ่ ก้าวมั่นไปชีวิตสมปอง

 

 **************************         ******************************
ฟังเพลงโรงเรียน