พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
 
พันธกิจ ปีการศึกษา 2560-2563 มี 4 พันธกิจ ดังนี้
      1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์
      2.  พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทุกฝ่ายให้มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
      3.  พัฒนาระบบการศึกษา ด้านงานศาสนกิจ งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานประกันคุณภาพการศึกษา งานงบประมาณการเงิน งานธุรการ งานบุคลากร งานอาคารสถานที่ และงานความร่วมมือกับชุมชน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
      4.  พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงตามกรอบของสำนักบัญชีและตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ว่าด้วยองค์ประกอบ       5 ส่วนระบบการควบคุมภายใน

เป้าหมาย  (Goal)
     1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์
     2. ครู และบุคลากรทุกฝ่ายมีคุณภาพ มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
     3. ระบบการศึกษา ด้านงานศาสนกิจ งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานประกันคุณภาพการศึกษา งานงบประมาณการเงิน งานธุรการ งานบุคลากร งานอาคารสถานที่ และงานความร่วมมือกับชุมชน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
     4.ระบบการบริหารความเสี่ยงตามกรอบของสำนักบัญชีและตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ว่าด้วยองค์ประกอบ 5 ส่วนระบบการควบคุมภายใน มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์  ปีการศึกษา 2560-2563 มี 7 ยุทธศาสตร์  ดังนี้
           ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเสริมสร้างนักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม                                       ตามหลักของคริสต์ศาสนา มีความรักและศรัทธาในสถาบัน
 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมนักเรียน ให้ได้รับการพัฒนาเต็ม
                                   ศักยภาพ สู่การเป็นนักเรียนศตวรรษที่ 21มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่                                      ในระดับดีเยี่ยม

          ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากระบวนการเสริมสร้างนักเรียน ให้มีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็ง                                        แรง

          ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทุกฝ่ายให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเชี่ยวชาญใน                                          วิชาชีพ

          ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการมีส่วนร่วมที่ดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ให้เป็นสังคมแห่งการ                                      เรียนรู้

         ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ที่มีงานศาสนกิจ งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน                                     งานประกันคุณภาพการศึกษา งานงบประมาณการเงิน งานธุรการ งานบุคลากร งาน                                   อาคารสถานที่ และงานความร่วมมือกับชุมชน เป็นปัจจัยนำเข้า

          ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอมาใช้สำหรับ                                          บริหารจัดการ