วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ ปีพ.ศ. 2560 - 2563
 
โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา มุ่งมั่นสู่ความมั่งคั่งด้านความรู้ ปัญญา เกียรติ และชีวิต
 
คำนิยามวิสัยทัศน์
          โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา หมายถึง ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ภารโรง นักเรียน กรรมการบริหารโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินกิจการต่างๆทางการศึกษา
          มุ่งมั่น หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ และรับผิดชอบในการทำหน้าที่การงาน การเรียน การดำเนินชีวิต ด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
          มั่งคั่ง หมายถึง ปริมาณและคุณภาพของครูและนักเรียนด้านความรู้ ปัญญา เกียรติ และชีวิต ที่นำตนสู่ความสำเร็จในการเป็นคนเก่งคนดีของครอบครัว โรงเรียน สังคม ประเทศ และโลก
          เกียรติ หมายถึง ชื่อเสียงอันเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสถาบัน
          ชีวิต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นอัตลักษณ์เฉพาะสถาบัน

ปรัชญาของโรงเรียน   : การศึกษาพัฒนาชีวิต