ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ความเป็นมาโดยสังเขป

        อำเภอสังขละบุรีแต่เดิมนั้น เป็นอำเภอที่ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรีมากกว่า 200 กิโลเมตร การคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบาก ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ำประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อมิชชันนารีเข้ามาประกาศศาสนา จึงได้คิดสร้างโรงเรียนขึ้นเพื่อต้องการให้เยาวชนมีการศึกษาที่ดีขึ้น มีโอกาสศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้นและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษาจึงได้เริ่มกิจการนับตั้งแต่นั้นจนกระทั่งปัจจุบัน

ประวัติการก่อตั้ง
      10  เมษายน  2502  มิชชันนารีคณะแบ๊พติสและดีสไซเปิล ร่วมเดินทางสำรวจพื้นที่  เพื่อเปิดหน่วยงานมิชชั่นในเขตอำเภอทองผาภูมิและ กิ่งอำเภอสังขละบุรี ผลการสำรวจ   คณะมิชชันนารีพอใจที่จะเปิดงานที่กิ่งอำเภอสังขละบุรี เพราะเห็นว่าชุมชนอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมากการคมนาคมลำบาก  ชุมชนขาดโอกาสด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุขอยู่มากกำนันทุนซ่าแก้วจันทร์ บริจาคที่ดินจำนวน 70 ไร่ให้มิชชั่น  เพื่อเปิดงานใหม่ให้ความช่วยเหลือพัฒนาชุมชน

      20 ตุลาคม 2503   มิชชั่นเริ่มเปิดงานที่สังขละบุรี    โดยตั้งชื่อเรียกว่า "คริสเตียนมิชชั่นแม่น้ำแควน้อย"   มิชชั่น คณะแบ๊บติสเป็นผู้ดำเนินกิจการทั้งหมดโดยมีสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นเจ้าของตามกฏหมาย   แรกเริ่มได้เปิดงาน  2 ด้านคือ ด้านสาธารณสุขรักษาพยาบาลชุมชน     และด้านการประกาศพระกิตติคุณพระเยซูคริสต์      มีมิชชั่นนารี 2 ครอบครัวมาประจำการ

           1 พฤษภาคม 2506     เริ่มดำเนินการด้านการศึกษาตามคำร้องของชุมชน    โดยการสร้างศูนย์เด็กเล็ก และเปิดหอพักเพื่อรับเด็กในชุมชนมาอยู่ประจำ    และให้เรียนภาษาไทย มีครูสายคำ เสดวงชัยเป็นครูคนแรก    การเปิดศูนย์เด็กเล็ก เป็นการเริ่มต้นที่จะขออนุญาตเปิดโรงเรียนต่อไป

           3 พฤษภาคม 2508     ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา      ผู้รับใบอนุญาต ศาสนาจารย์ จรูญ วิชัยดิษฐ์ (เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย) เป็นเจ้าของในนามของสภาคริสตจักรผู้จัดการ-ครูใหญ่ นายพิพัฒน์ ไชยสุรินทร์

สถานที่ตั้งเดิม   หมู่ที่3 บ้านไหล่น้ำ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

             ประเภทโรงเรียน สามัญศึกษา หลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับ พ.ศ.2503) ระดับการศึกษา ประถมศึกษา ความจุนักเรียน 300 คนลักษณะโรงเรียน สอนแบบสหศึกษา รับนักเรียนชายและหญิงสังกัดกองการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

 งบประมาณดำเนินการ        

                1. มิชชั่น BIM สนับสนุนงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2508 - 2527

                2. รัฐบาลให้การอุดหนุนโรงเรียน ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งถึงปัจจุบัน

                3. องค์การคอมแพสชั่น โดยมูลนิธิดรุณาทร ให้ทุนการศึกษานักเรียน ตั้งแต่ปี 2517 - 2545

                4. ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

                5. บริจาค

                6. สำนักงานพันธกิจการศึกษา  สภาคริสตจักรในประเทศไทย

                7. หน่วยงาน สถาบัน ในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

                8. สภาคริสตจักรเพรสไบทีเรียนไต้หวัน ผ่าน ศจ.แองเจิล หวัง

                9. ศิษย์เก่า

 รายการขออนุญาตเปิดโรงเรียนสอนระดับชั้นเรียนต่างๆดังนี้

                 พ.ศ. 2508 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

                 พ.ศ. 2512 ขอขยายชั้นเรียนจากชั้น ป.1-4 เป็นชั้น ป.1-4และเพิ่มชั้น ป.5-7

                 พ.ศ. 2515 ขอขยายชั้นเรียนจากชั้น ป.1-4และ ป.5-7เพิ่มชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่1-3

                 พ.ศ. 2521 เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่1-6 ตามหลักสูตรประถมศึกษาพ.ศ. 2521และปิดชั้น

เรียนมัธยมศึกษาปีที่1-3 (2519-2521 ปิดชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีละชั้นจนหมด)

                เดิมโรงเรียนสหคริสเตียนศึกษาตั้งอยู่ที่บ้านไหล่น้ำ หมู่ที่3ต.หนองลู อ.สังขละบุรี กาญจนบุรี ปัจจุบันตั้งอยู่ที่บ้านช่องลุ หมู่ 5 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี กาญจนบุรี  ย้ายสถานที่ เนื่องจากโครงการก่อสร้างเขื่อนเขาแหลม เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2527

ที่ตั้งสถานศึกษา แผนที่ตั้งสถานศึกษา (ชุมชนรอบสถานศึกษา วัด สถานที่สำคัญ)

โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5 บ้านเวียคาดี้ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

ลักษณะของชุมชน

         เป็นชุมชนที่เกิดขึ้นจากการโยกย้ายตามโครงการสร้างเขื่อนเขาแหลม ตั้งแต่ปี 2527 มีหมู่บ้านที่นักเรียนสามารถเดินทางไปกลับระหว่างบ้านกับโรงเรียนได้ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 5          บ้านเวียคาดี้ หมู่ 6 บ้านห้วยมาลัย หมู่ 7 บ้านใหม่ และหมู่ 8 บ้านห้วยกบ ส่วนใหญ่เป็นชุมชนเกษตรกรรม มีวัฒนธรรมผสมผสานหลายเชื้อชาติ มีความเชื่อที่ยึดถือประเพณีดั้งเดิมตามเผ่าพันธุ์ของตน พื้นที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นที่ราบแวดล้อมด้วยภูเขา มีแหล่งอาหารธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ได้แก่เขตน้ำท่วมของอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลม

สถานที่ตั้งเดิม         หมู่ 3 บ้านไหล่น้ำ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

สถานที่ตั้งปัจจุบัน    หมู่ 5 บ้านเวียคาดี้ ต.หนองลู  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี  ย้ายสถานที่เนื่องจากโครงการก่อสร้างเขื่อนเขาแหลม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2527

งานพัฒนาอาคารสถานที่ที่ได้รับตั้งแต่ ปีการศึกษา 2551เป็นต้นมา