คณะกรรมการ5ส ปีการศึกษา 2554
คณะกรรมการ5ส ปีการศึกษา 2554
คณะกรรมการกิจกรรม 5 ส.ของโรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา ปีการศึกษา 2554
 
ประกอบไปด้วย
1. นางวันเพ็ญ          สอนมี 
2. นายสืบสกุล         สุริคำแดง
3. นายชาติชาย        อัคนียาน
4. นางสาววราภรณ์    สอนมี