โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
444 หมู่ 5   ตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
เบอร์โทรศัพท์ 034688005
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา โดยเปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการได้แก่
1. หลักสูตรอนุบาล
2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
หลักสูตรอนุบาล
หลักสูตรประถมศึกษา