โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
444 หมู่ 5   ตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
เบอร์โทรศัพท์ 034688005
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการ5ส ปีการศึกษา 2554
คณะกรรมการ5ส ปีการศึกษา 2554
คณะกรรมการกิจกรรม 5 ส.ของโรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา ปีการศึกษา 2554
 
ประกอบไปด้วย
1. นางวันเพ็ญ          สอนมี 
2. นายสืบสกุล         สุริคำแดง
3. นายชาติชาย        อัคนียาน
4. นางสาววราภรณ์    สอนมี