โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
444 หมู่ 5   ตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
เบอร์โทรศัพท์ 034688005
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 พ.ค. 54 ถึง 20 พ.ค. 54 จัดทำทะเบียนนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน
09 พ.ค. 54 เปิดภาคเรียนที่ 1/2554
09 พ.ค. 54 ถึง 31 พ.ค. 54 วิเคราะห์ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลและวางแผนการเรียน
24 พ.ค. 54 ประชุมครู เพื่อรายงานผลการประกันภายใน
05 ต.ค. 54 ถึง 07 ต.ค. 54 สอบภาคเรียนที่ 1/2554
12 ธ.ค. 54 ถึง 13 ธ.ค. 54 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2554 ชั้นป.6
28 ธ.ค. 54 งานประจำปีของโรงเรียน "ราตรีศรีสหฯ"
29 ธ.ค. 54 คริสตมาส
09 ม.ค. 55 ถึง 10 ม.ค. 55 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2554 ระดับชั้นป.1-ป.5
กำหนดสอบ สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2554 ระดับชั้นป.1-ป.5
 
กำหนดส่งข้อสอบ ก่อนสอบหนึ่งสัปดาห์
 
 
 
09 ม.ค. 55 ถึง 12 ม.ค. 55 สอบกลางกลางเรียนที่ 2/2554