โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
444 หมู่ 5   ตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
เบอร์โทรศัพท์ 034688005
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นอาคารสำหรับเป็นห้องเรียนประกอบมีจำนวน 3 ห้อง ได้จัดสรรให้ใช้เป็น ห้องสมุด ,ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องอนุศาสก
1. ห้องซ้ายมือได้มีการปรับปรุงห้องสมุดในปีพ.ศ. 2553 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดห้องสมุดจาก โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
2.ห้องกลางของอาคาร จัดให้เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์  ได้มีการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการในปีการศึกษา 2553
3. ห้องขวามือ เป็นฝ่ายศาสนกิจ