โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
444 หมู่ 5   ตำบลหนองลู  อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240
เบอร์โทรศัพท์ 034688005
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 200000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
            เป็นอาคารโล่ง ขนาด 30X8 เมตร มุงหลังคากระเบื้อง หลังคาโครงเหล็ก และมีห้องครัว1 ห้องทางทิศตะวันออก และทิศตะวันตก เป็นส่วนของร้านให้เช่า ซึ่งทำการต่อเติมเมื่อปีการศึกษา 2551 โดยได้รับงบประมาณจาก สำนักงานพันธกิจการศึกษา
            ในปีการศึกษา 2553 ได้กั้นห้องเป็น 3 ห้องเรียนใช้เป็นห้องเรียนชั่วคราวสำหรับชั้นป. 5และป.6